پروتئین های مکمل یا کمپلمان ها گروهی از پروتئین های غیرفعال پلاسمایند که با حروف C1 تا C9 (سه نوع C1) نشان داده می شوند ونیز B و D وP (پروپردین) . کمپلمان ها این نام را بخاطر این که کامل کننده هم دفاع اختصاصی وهم غیراختصاصی هستند گرفته اند.هرپروتئین در گروه کمپلمان توانایی برهم کنش بابعدی را دارد و یک واکنش آبشاری را شکل می دهند که فرایندالتهاب و نیز تجزیه سلول باکتری را تقویت می کند.

کمپلمان از دو طریق ممکن است فعال شود: یکی مسیرکلاسیک و دیگری مسیرآلترناتیو.

درمسیرکلاسیک، آنتی بادی به میکروارگانیسم ها متصل شده و سپس C1به این مجموعه افزوده می شود.C1 فعال شده و روی C2 وC4 عمل می کند. C2وC4 روی C3 عمل می کنند که مولکول کلیدی است.

درمسیر آلترناتیو بعضی پلی ساکاریدهای دیواره سلولی میکروارگانیسم ها و فاکتورهای B و D وP باعث فعال شدن C3 می شوند.هردومسیر کلاسیک و آلترناتیومنجربه فعال شدن C3 می شوند و C3 به C3a و C3b می شکندو مسیرمشترکی را ایجادمی کند. این مسیرمشترک نهایتاً به ازبین بردن میکروارگانیسم ها ازطریق فعال شدن فاگوسیتوز، بافت سلولی و فرایند التهاب منجرمی شود.

C3b در اپسونیزاسیون(تحویل میکروارگانیسم ها به فاگوسیت ها) ونیز چسبیدن به غشای سلولی نقش دارد.

C3a درایجاد پاسخ التهابی نقش دارد.در طی اپسونیزاسیون یا چسبندگی ایمنی، C3b به سطح میکروارگانیسم ها که توسط آنتی بادیها(اپسونین ها) پوشیده شده می چسبند وبه خورده شدن آن توسط فاگوسیت ها کمک می کنند. C3b درطی اتصال به غشای سلول همچنین باعث واردکردن C9,C8,C7,C6,C5می شود به این مجموعه کمپلکس حمله به غشاء (MAC) می گویند که باعث ایجادسوراخ هایی در غشای پلاسمایی میکروارگانیسم ها و کافت سلولی می شوداین پروسه همچنین سیتولیزایمنی نامیده می شود. در طی پروسه التهاب، C3a با C5b و C6 و C7 باعث ایجاد و پاسح التهاب می شوند.


موضوعات مرتبط: مطالب علمی مربوط به سوم تجربی

تاريخ : پنجشنبه ۲۳ خرداد۱۳۹۲ | 14:48 | نویسنده : شکوفه |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.